TBB'DEN ÖNEMLİ DUYURU

Ankara, 26.10.2017

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2017/62


 

Konu

06.08.2015 tarih - 29437 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derce Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik" Hakkında.

06.08.2015 tarih - 29437 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derce Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin" bazı maddelerinin iptali talebiyle Birliğimizce açılan davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 13.04.2017 tarih ve 2017/291 YD İtiraz sayılı kararı ile;

hükümlerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Kararın bir örneği ekte saygılarımla sunulmuştur.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 13.04.2017 tarih ve 2017/291 Esas sayılı YD kararı.